เกี่ยวกับเรา

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
     – การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
     – เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

2. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
     – บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
     – เพิ่มขีดความสามารถผู้นำ องค์กร เครือข่าย
     – ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
     – ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน

3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
     – พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
     – ส่งเสริมการสืบสานภูมิป่ญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
     – พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
     – ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
     – พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค

5. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
     – พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
     – บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร
     – พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
     – เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X